Неутралността на мрежата: развития в ЕС

В САЩ комуникационният регулатор FCC (с председател бивш лобист за кабелната индустрия)  предлага специфичен мениджмънт на интернет трафика. Както става ясно, така си е спечелил 43 хиляди коментара на сайта!  В Buzzfeed са подбрали най-смешните и агресивните коментари, както и обяснението на  Джон Оливър . Кабелните компании активно подкрепят предложенията срещу неутралността на интернет.

На този фон: какво става в Европейския съюз с принципа на неутралността на мрежата.

През септември 2013 Европейската комисия внесе предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги.

В докладите на комисиите се дава отрицателна оценка на предложението на ЕК COM(2013)0627 по този въпрос, например:

Равното третиране по принцип на всички пакети с данни, които не трябва да се дискриминират поради съдържание, услуга, приложение, произход или цел, е основна предпоставка. Необходимо е да се предотвратява забавянето, увреждането или блокирането на съдържание, услуги или приложения, а контролът върху съдържанието от страна на операторите на мрежи трябва да се изключва. Неутралност на мрежата „в олекотен вид“ в съответствие с предложението на Комисията, която фактически подронва този основен принцип, би означавало край на неутралността на мрежата и установяване на интернет с две скорости.

Предложенията на Комисията допускат дискриминация на съдържанието и приоритизиране на трафика, което е в противоречие с общото разбиране за неутралност на мрежите. Те дават повод за опасения, че конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни услуги по-скоро ще намалее, което неизбежно ще окаже отрицателно въздействие върху плурализма на медиите и разнообразието на мненията в Европа.

През март 2014  Европейският парламент     гласува нови предложения за текста на Регламента, включително относно принципа на неутралността

Член 2, т.14

14)„услуга за достъп до отворен интернет“ означава обществено достъпна електронна съобщителна услуга, която предоставя възможност за връзка с интернет и съответно връзка между всички крайни точки, свързани с интернет, независимо от вида на използваната мрежова технология;държавите членки определят разумни минимални изисквания за качеството на услугите за достъп до отворен интернет, които се развиват непрекъснато в съответствие с технологичния напредък;услугата за достъп до отворен интернет дава възможност на крайните ползватели да използват всички интернет базирани приложения съгласно принципа за полагане на максимални усилия;като единствена дерогация е допустимо пропорционално, мотивирано управление на трафика тогава, когато са налице ясно определени предпоставки за неговото прилагане;

Член23

Крайните ползватели са свободни да сключват споразумения относно обема от данни и скоростите с доставчиците на услуги за достъп до интернет при надлежно отчитане на принципа за неутралност на мрежата. Доставчиците на услуги за достъп до интернет рекламират своя минимален обем и скорост на данните, които те гарантирано могат да предоставят, а не максималната си скорост.

На 5-6 юни се проведе Съвет |  Транспорт,  енергетика и телекомуникации.

Съобщението от Съвета показва, че ще се наложи енергична защита  на неутралността, така както е предложена  от Европейския парламент: Има съгласие, че е необходим правилен  баланс между принципа на неутралността и   разумното управление на трафика, но няма съгласие по какъв начин да се постигне този баланс. Основополагащите принципи на  неутралността на мрежата все още предстои да се договарят, според съобщението от Съвета.
 

В предложението за Регламент се засягат много и важни въпроси, неутралността на мрежата е само един от тях.

Обобщение от сайта на ЕП и перспективите.

 

Ето впрочем българската позиция.  Ето и представянето на българската позиция на Съвета на ЕС: 1:01:50 – 1:03:20  (видео)

Франция има идеи за приоритизиране,  Нели Крус на Съвета по отношение на тези идеи   1:19:18 и сл. (видео) – в защита на неутралността.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s