ЕС: укрепване на принципите на правовата държава

В отговор на призива на Съвета и ЕП от 2013 г. Европейската комисия прие съобщение СОМ (2014) 158 Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава 

и приложение относно Принципите на правовата държава.

Комисията и ЕС търсят решения, тъй като  – според съобщението – съществуващите механизми и процедури не са достатъчно ефективни за  реакция на заплахите за принципите на правовата държава.  Търси се решение за ефективна  и еднаква защита на тези принципи във всички държави  от ЕС.

Целта на уредбата е да се намери решение на бъдещи заплахи за принципите на правовата държава, преди да бъдат изпълнени условията за активиране на механизмите, предвидени в член 7 от Договора за Европейския съюз. Доколкото сега Съдът може да се включи при нарушаване на конкретна разпоредба от правото на ЕС,  според ЕК уредбата цели да запълни празнина, не представлява алтернатива на механизмите на член 7 от ДЕС, а ги предхожда и допълва.

Правовата държава гарантира, че всички публични органи на власт действат в рамките на ограниченията, определени със закон, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. Принципите на правовата държава не са изчерпателно дефинирани, но включват

  • законността, което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес;
  • правната сигурност;
  • забраната на произвола на органите на изпълнителната власт;
  • независимостта и безпристрастността на съда;
  • ефективният съдебен контрол със зачитане на основните права;
  • равенството пред закона.

7TEU

 

Прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес. Всички органи на публична власт – в рамките на закона. Съдът  – независим и безпристрастен.

Както се вижда и от съобщението, отговорността е на държавите. Гражданите да си върнат държавата – и реформи.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s