Държавна помощ за филми: прозрачност

Европейската комисия изменя някои свои съобщения, включително Съобщението относно  държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения.

Посоката е прозрачност и либерализация. Новото съобщение за измененията.

Прозрачността улеснява правоприлагането за националните и регионалните органи, като повишава информираността относно отпуснатите на различни равнища помощи, а оттук и за гарантирането на по-добър контрол и проследяване на национално и местно равнище. Прозрачността дава и възможност да бъдат намалени задълженията за докладване и административната тежест, свързана с докладването.

Нов текст:

„Държавите  гарантират публикуването на следната информация на подробен уебсайт за държавни помощи на национално или регионално равнище:

пълния текст на одобрена схема за помощ или решението за отпускане на индивидуална помощ, както и на разпоредбите за тяхното прилагане или връзка към тях,

самоличността на предоставящия орган или органи,

самоличността на индивидуалните бенефициери, формата и размера на помощта, отпусната на всеки бенефициер, датата на предоставяне, вида на предприятието (МСП/големи предприятия), региона, в който се намира бенефициерът (по NUTS ниво II), и основния стопански сектор, в който бенефициерът упражнява своята дейност (на равнище група по NACE ).

Това изискване може да отпадне за индивидуални помощи под 500 000 евро. За схеми под формата на данъчно предимство информацията за размера на индивидуалните помощи може да бъде предоставена в следните диапазони (в млн. евро): [0,5—1]; [1—2]; [2—5]; [5—10]; [10—30]; [30 и повече].

Тази информация трябва да се публикува, след като бъде взето решението за отпускането на помощта, да се съхранява в продължение на най-малко 10 години и да бъде достъпна за широката общественост без ограничения. От държавите членки няма да се изисква да публикуват горепосочената информация преди 1 юли 2016 г. 

Либерализирането на правилата дава възможност на Комисията да се съсредоточи върху случаите, които нарушават най-силно конкуренцията, като същевременно се остави повече гъвкавост на държавите  да въведат помощи, нарушаващи конкуренцията в по-малка степен.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s