Изисква ли директивата страх, после тишина

 

В прессъобщението на  КФН до медиите се посочва, че в българския законпрактически е транспонирана Директива за пазарна злоупотреба, която се прилага в целия Европейски съюз” и това е вярно. Но страхът от огромни санкции, който  трябва да доведе до тишина по важни финансови теми,   е стил Мавродиев.

1.

Първо  рециталите на директивата – там  са мотивите, принципите, насоките за прилагане. В рециталите европейският законодател е сметнал за важно да запише следното:

(44) Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати особено от Хартата за основните права на Европейския съюз, по-конкретно от член 11 от нея, и от член 10 на Европейската конвенция за правата на човека. В това отношение настоящата директива по никакъв начин не е пречка държавите да прилагат техните конституционни разпоредби в областта на свободата на пресата и свободата на изразяване в медиите.

По никакъв начин, следователно, директивата не създава правно основание, което да допуска  намеса  без предварителна оценка на баланса на права с чл.10 ЕКПЧ. Би трябвало с  максимална добросъвестност  да се приложат съвместно  директива, Конвенция за правата на човека и Хартата за основните права на ЕС.

2.

Какво са пазарните манипулации според директивата – разпоредбата, която засяга медиите, е член 1.2.в:

Член 1
2) Под „манипулиране на пазара“ се разбират следните поведения:

[…] в) разпространяването на информация, независимо дали чрез медиите, включително интернет или по какъвто и да е друг начин, които дават или могат да дадат фалшиви или измамни указания за финансови инструменти, включително и пускането на слухове и разпространяването на фалшиви или измамни сведения, когато лицето, извършило това разпространение, е знаело или е следвало да знае, че информациите са били фалшиви или измамни.
Когато става въпрос за журналисти, действащи в изпълнение на техните професионални задължения, това разпространение на сведения трябва да бъде оценено, без да се засяга приложението на член 11, като се държи сметка за разпоредбите, приложими за тяхната професия, освен ако тези лица не извличат пряко или косвено облага или печалба от разпространението на тези сведения.

“Като се държи сметка за разпоредбите, приложими за тяхната професия.”  Как да стане това? – има препратка към член 11 от директивата –  не КФН да се прави на етична комисия, а да се използва експертиза:

[…] Тези разпоредби могат да включват създаването на консултативни комитети при всеки компетентен орган, чийто състав би следвало да отразява, доколкото е възможно, разнообразието на участниците на пазара, независимо дали са емитенти, доставчици на финансови услуги или потребители.

Едва ли който и да е експерт би препоръчал императивно да се разкрива тайната на източниците. А за вярно-невярно и може ли да се пише за Пеевски, ако името му отсъства от регистрите – има   практика на ЕСПЧ, стандартите са проверими.

3.

Нещо повече: от  сайта на КФН научаваме, че комисията “ще съобразява надзорната си практика с трите Насоки на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR) относно общото приложение на Директивата.” Насоките също са на сайта – и  релевантната Насока, т.4.14, гласи, че за да има пазарна манипулация чрез медия:

Лицето, разпространяващо информация, знае, че е невярна или подвеждаща и я  разпространява, за да създаде (in order to) неправилно или подвеждащо впечатление.

Доколкото се вижда, това е указанието за надзорната практика:  КФН трябва да докаже, че медията знае, че информацията е невярна, но цели създаване на неправилно впечатление. Тежестта на доказване е за КФН.

4.

Законът (чл.9) изисква КФН да огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове. Предстои да разберем дали  е огласявана такава политика; предвижда ли тя (специално по отношение на медиите)  оценката по рецитал 44;  как е прилаган чл.11, за да се установи балансиран подход. Не става дума само за конкретните решения, а за цялостната дейност на регулатора.

За принципите на дейност има парламентарен контрол.

За законността на актовете има съдебен контрол.

А и съществуват  любимите на Джон Кери жълти павета:

— Пътят за Изумрудения град е застлан с жълти павета — обясни магьосницата, — така че няма да се заблудите.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s