Европейска гражданска инициатива : първи доклад на ЕК

Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон. Ако  гражданска инициатива, обявена по определен ред,  събере над един милион изявления за подкрепа (подписи) в област, в която Европейската комисия има правомощия да предлага законодателство, Комисията трябва официално да обсъди въпроса и да публикува отговор под формата на съобщение на Комисията.

Правилата и процедурите са установени в регламент, който  се прилага от 1 април 2012 г.  По отличната практика, въведена в ЕС, самият правен акт предвижда последваща оценка на ефективността от прилагането: не по-късно от 1 април 2015 г. и на всеки три години след това Комисията представя доклад за действието на регламента.

На 31 март Европейската комисия публикува доклад за прилагането на   от влизането му в сила на 1 април 2012 г. досега. В доклада се посочва, че през последните три години са получени 51 искания за стартиране на инициатива. От тях 31 искания попадат в области от компетентността на Комисията и са регистрирани;   3 инициативи събират един милион подписа; 12 инициативи достигат края на периода за събиране на подкрепа, без да достигнат прага.

България участва и успя да събере нужни брой подписи за ЕГИ за медиен плурализъм, но инициативата като цяло не намери достатъчно подкрепа.

Доклад относно европейската гражданска инициатива

Регламент относно гражданската инициатива — консолидиран текст

Уебсайт за европейската гражданска инициатива

Ася Кавръкова: анализ и препоръки

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s