По-добро регулиране за по-добри резултати – дневен ред на ЕС

Програмите за по-добро регулиране, по-добро правотворчество и Европа на резултатите имат продължение – съобщение на ЕК COM(2015) 215 final.

Европейската комисия предлага програма за по-добро регулиране,  но не може да постигне сама целите на програмата. Затова ЕК разчита съзаконодателите  – Съвет и ЕП – да се ангажират да изпълнят своята роля.

Публикуван е проектът на ЕК за  Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (бг).

Комитетът  по оценка на въздействието към ЕК ще се трансформира в  независим Комитет за регулаторен контрол.

Платформата REFIT ще събира предложения за намаляване на регулаторната тежест и ще представя конкретни идеи, а Комисията ще  информира какви последващи действия възнамерява да предприеме.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s