Съд на ЕС: достъп до оценки на въздействието

Стана известно решението на Съда на ЕС по съединени дела T‑424/14 и T‑425/14 ClientEarth v Commission, отнасящи се до правото на достъп до информация. Делата са с предмет искане за отмяна на решения на Комисията,   с които се отказва достъп до доклад и проект за доклад за оценка на въздействието по повод бъдещо законодателство на Европейския съюз в областта на околната среда.

Комисията посочва най-напред, че при обсъжданията и преговорите с оглед на приемането от нея на законодателни инициативи тя предприема и  изготвянето на оценки на въздействието, които все още са в ход. Стратегическите избори („policy choices“), които се съдържат в една законодателна инициатива на ЕК, се обосновават с   оценка на въздействието.

Според ЕК оповестяването на този етап на исканите документи би засегнало сериозно процеса на вземане на решения на тази институция, който е в ход, тъй като

  • по същество то би засегнало свободата ѝ на действие и би намалило възможностите за намиране на компромиси
  • би могло да породи външен натиск, който би могъл да препятства трудния процес на вземане на решения, по време на който би трябвало да цари климат на доверие.

Според член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1049/2001  достъпът до документ, изготвен от дадена институция за вътрешно ползване или получен от институция и третиращ въпрос, по който тя все още не е взела решение, се отказва в случаите, когато оповестяването на документа би засегнало сериозно процеса на вземане на решение на тази институция, освен ако по-висш обществен интерес не диктува оповестяването на посочения документ.

В случая Съдът  отхвърля жалбите.

Както се обобщава в прессъобщението, досега Съдът и Общият съд са признали възможността Комисията да се позове на обща презумпция, за да откаже достъп до документи, без да разгледа индивидуално и конкретно тези документи, в осем случая: 1) производство за контрол върху държавни помощи, 2) производство за контрол върху концентрации между предприятия, 3) производство за установяване на неизпълнение на задължения в досъдебната му фаза, 4) производство относно картели, 5) производство „EU Pilot“, 6) писмените становища, представени от институция в рамките на съдебно производство, 7) офертите на оферентите в процедура по възлагане на обществена поръчка, и 8) документите, разменени между националните органи по конкуренция и Комисията.

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s