Резервационни данни на пътниците (PNR)

Дискусиите за евентуална схема за резервационни данни на пътниците (PNR) в ЕС се развиват от 2007 г. насам с предложението за рамково решение на Съвета относно този въпрос. Първоначалното предложение предвиждаше въздушните превозвачи, осъществяващи полети между ЕС и трети държави, да бъдат задължени да предават PNR данни на компетентните органи с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления.

В своята резолюция от 11 февруари 2015 г. относно мерките за борба с тероризма Европейският парламент се ангажира „да положи усилия за приключване на работата по директивата на ЕС относно резервационните данни на пътниците до края на годината“ и настоятелно призова Комисията „да разясни последиците от решението на Съда относно Директивата за запазване на данни и нейното потенциално въздействие върху директивата на ЕС относно резервационните данни на пътниците“.

Стана известно ново Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) относно Предложението за директива за използването на резервационни данни на пътниците.

Предложението за мерки  според ЕНОЗД все още не изпълнява основната предпоставка за PNR схема, а именно спазване на принципите за необходимост и пропорционалност. Предложението не предвижда комплексна оценка на способността на съществуващите инструменти да постигнат целта на PNR схемата на ЕС. Освен това то не представя подробен анализ на степента, в която свързани с по-малка намеса мерки биха могли да постигнат целта на PNR схемата на ЕС. Нецеленасоченото масово събиране и обработване на данни от PNR схемата представлява мярка за общо наблюдение – а мнението на ЕНОЗД е, че единствената цел, която би отговаряла на изискванията за прозрачност и пропорционалност, би била използване на PNR данните в отделни случаи, само при установена въз основа на по-точни признаци сериозна конкретна заплаха.

Впрочем това беше и проблемът на обявената за недействителна Директива за задържане на трафични данни.

Дискусиите за резервационните данни винаги са напредвали трудно, по-трудно стана след решението на Съда на ЕС от 2014 г. по съединени дела C-293/12 и C-594/12, Digital Rights Ireland, а още по-трудно – сега, в края на 2015 – когато  настояващите – подобно Европейския надзорник за личните данни – за пропорционална намеса – се оказват малцинство.

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s