ЕС: ревизия на Директивата за спътниковото и кабелното разпространение

 

Публикувани са отговорите на участниците в обществената консултация за евентуална ревизия на Директива 93/83/ЕИО относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване.

Директивата е създадена, за да допълни правната рамка   на единната аудиовизуална зона, установена с Директива Телевизия без граници  (Директива 89/552/ЕИО)  по отношение на авторското право. Целите на ревизията 2016 са да се въведе правна  уредба на трансграничното разпространение на телевизионни и радиопрограми в ЕС, адекватна на новите развития в сектора, включително развитията онлайн.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s