ЕС: Образование и обучение 2020

 

В Официален вестник на ЕС:

Съвместен доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“). Нови приоритети на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението

В доклада се предлага европейското сътрудничество по тази рамка да продължи до 2020 г., като по този начин нейният работен цикъл се увеличи от 3 на 5 години.

Новите приоритетни области са:

подходящи и висококачествени знания, умения и компетентности, развити при ученето през целия живот, с акцент върху резултатите от ученето с оглед на пригодността за заетост, иновациите, активното гражданство и благосъстоянието;

приобщаващо образование, равенство, справедливост, недискриминация и насърчаване на гражданските компетентности;

отворено и новаторско образование и обучение, включително чрез цялостно интегриране в цифровата ера;

силна подкрепа за учителите, обучаващите, училищните ръководители и останалия персонал в образователната система;

прозрачност и признаване на уменията и квалификациите за улесняване на мобилността с цел учене и работа;

устойчиви инвестиции, качество и ефективност на системите за образование и обучение.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s