Към една модерна и по-европейска рамка за авторското право

В съответствие със Стратегията на ЕС за единен цифров пазар  Европейската комисия представя своята визия за модерна рамка на ЕС за авторското право – план за действие, очертан в съобщението COM(2015) 626 final.

През следващите шест месеца тази политическа визия ще бъде превърната в законодателни предложения и политически инициативи, като се вземат предвид коментарите от няколко обществени консултации.

Планът за действие на Комисията включва четири области  (вж. информация за съобщението и подробни въпроси и отговори).

1. Разширяване на достъпа до съдържание в целия ЕС

Представени са нови правила за преносимостта на съдържанието – първа стъпка към подобряване на достъпа до произведения на културата (вж. информация за новите правила).  Комисията ще продължи да използва на своята програма „Творческа Европа“, за да помага на европейското кино да достига до по-широка аудитория, вкл. за разработването на новаторски инструменти, като например европейски агрегатор на онлайн портали за търсене и центрове за лицензиране.

2. Изключения от правилата за авторското право

Това е много важна тема, защото при развитие на технологии правилата се нуждаят от периодично преразглеждане с цел актуализиране на хипотезите на свободно използване на защитени произведения. Такава е практиката в САЩ. Комисията възнамерява да работи по ключови изключения от авторското право на ЕС. Благодарение на изключенията произведения, защитени с авторско право, ще могат да бъдат използвани при определени обстоятелства без предварително разрешение от носителите на правата – говори се за изключение за целите на образованието, за хора с увреждания, за сегашното изключение за панорама и др.

3. Създаване на по-справедлив пазар

Комисията ще оцени дали  приходите от онлайн използване на съответните творби се разпределят справедливо. В този контекст Комисията ще разгледа ролята на услугите за агрегиране на новини. Подходът на Комисията ще бъде пропорционален — тя няма намерение да въвежда такси за хипервръзки, т.е. потребители няма да трябва да плащат за авторски права, когато просто споделят хипервръзка към съдържание, защитено с авторско право.  Резултатите от текущата обществена консултация относно платформите и онлайн посредниците ще допринесат за общото разискване.

4. Борба с пиратството

По-широкият достъп до съдържание ще помогне в борбата с пиратството. Ще се прилага принципа „следвай парите“ с цел  прекъсване на финансовите потоци към предприятия, които печелят пари от пиратска дейност. ЕК публикува обществена консултация за оценката и модернизирането на съществуващата правна рамка.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s