Нова договореност за Обединеното кралство в ЕС

В Официален вестник на ЕС:

Нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз.

Какво договориха държавите: извадка от  заключенията на Европейския съвет от 18 — 19 февруари 2016 г.:

Европейският съвет прие, че следните договорености, които са напълно съвместими с Договорите и ще породят действие от датата, на която правителството на Обединеното кралство информира генералния секретар на Съвета, че Обединеното кралство е взело решение да остане член на Европейския съюз, представляват подходящ отговор на опасенията на Обединеното кралство:

 • а)решение на държавните и правителствените ръководители, заседаващи в рамките на Европейския съвет, относно нова договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз (приложение I);
 • б)изявление, съдържащо проект за решение на Съвета относно специални разпоредби, свързани с ефективното управление на банковия съюз и на последствията от по-нататъшната интеграция на еврозоната, което ще бъде прието на датата, от която посоченото в буква а) решение поражда действие (приложение II);
 • в)декларация на Европейския съвет относно конкурентоспособността (приложение III);
 • г)декларация на Комисията относно механизъм за прилагане на субсидиарността и механизъм за прилагане на намаляването на тежестта (приложение IV);
 • д)декларация на Европейската комисия относно индексирането на детските надбавки, прехвърлени в държава членка, различна от държавата на пребиваване на работника (приложение V);
 • е)декларация на Комисията относно предпазния механизъм, посочен в раздел Г, параграф 2, буква б) от решението на държавните и правителствените ръководители (приложение VI);
 • ж)декларация на Комисията по въпроси, свързани със злоупотребата с правото на свободно движение на хората (приложение VII).

3.По отношение на поместеното в приложение I решение държавните и правителствените ръководители заявяват, че:

 • i)посоченото решение дава правна гаранция, че проблемните за Обединеното кралство въпроси, изложени в писмото от 10 ноември 2015 г., са взети предвид;
 • ii)съдържанието на решението е напълно съвместимо с Договорите;
 • iii)решението е правно обвързващо и може да бъде изменено или отменено само с общото съгласие на държавните и правителствените ръководители на държавите — членки на Европейския съюз;
 • iv)решението поражда действие на датата, на която правителството на Обединеното кралство информира генералния секретар на Съвета, че Обединеното кралство е решило да остане член на Европейския съюз.

4.Приема се, че ако резултатът от референдума в Обединеното кралство е за напускане на Европейския съюз, съвкупността от договореностите, посочени в точка 2 по-горе, ще отпадне.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: