Съд на ЕС: отговорност за извършени от потребител нарушения на авторски права

Стана известно Заключението  на Генералния адвокат  Szpunar  по дело C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH.

Лице, което стопанисва магазин, бар или хотел и предоставя безплатно на хората Wi-Fi мрежа, не носи отговорност за извършени от потребител нарушения на авторските права.

 Г-н Mc Fadden извършва търговска дейност, в рамките на която продава и отдава под наем осветителна и звукова техника за различни прояви.  Той е притежател на интернет връзка, която поддържа чрез Wi-Fi мрежа. Посредством тази връзка незаконно е било предложено за изтегляне музикално произведение.  Sony Music  предупреждава г-н Mc Fadden да преустанови нарушението на неговите права.  Г-н Mc Fadden отговаря, че в рамките на своето предприятие той поддържа Wi-Fi мрежа, която е достъпна за всички потребители и върху която той не упражнява никакъв контрол. Той съзнателно не я е защитил с парола, за да предоставя на хората пряк публичен достъп до интернет – и не е извършил твърдяното нарушение, но не може да изключи, че то е извършено от някой от потребителите на неговата мрежа. Съдът  постановява съдебна забрана спрямо г-н Mc Fadden на основание на неговата пряка отговорност за разглежданото нарушение и го осъжда да заплати обезщетение за вреди, разходите по отправяне на предупреждението, както и съдебните разноски.    Г-н Mc Fadden обжалва  – като поддържа по‑специално, че неговата отговорност е изключена по силата на разпоредбите от германското право, с които се транспонира член 12, параграф 1 от Директива 2000/31.

 

Генералният адвокат – като се позовава  на решения на Съда

  • Scarlet Extended (дело C-70/10: правото на Съюза не допуска разпореждане, прието от национална юрисдикция, да се наложи на доставчик на интернет услуги да въведе система за филтриране, за да се предотврати незаконното изтегляне на файлове s), от 16 февруари 2012 г.,
  • Sabam (дело C-360/10: дружеството, което поддържа социална мрежа онлайн, не може да бъде задължено да въведе система за общо филтриране по отношение на всички ползватели на социалната мрежа, за да се предотврати незаконното използване на музикални и аудио-визуални произведения
  • UPC Telekabel Wien (дело C-314/12: на доставчик на достъп до интернет може да се разпореди да блокира достъпа на клиентите си до уебсайт, който нарушава авторското право)

приема следното:

Директивата за ел. търговия  ограничава отговорността на доставчиците на междинни услуги за извършена незаконна дейност от трето лице, когато предлаганата от тях услуга се състои в „обикновен пренос (mere conduit)“ на информация (кумулативно изпълнени три условия : 1) доставчикът не трябва да започва пренасянето на информация, 2) той не трябва да подбира получателя на пренесената информация 3) той не трябва да подбира или променя информацията, която се пренася.)

Ограничаването на отговорността се прилага и към лице като г-н Mc Fadden, което като допълнение към основната си икономическа дейност поддържа безплатна публично достъпна Wi-Fi мрежа.

Директивата не допуска съдебна забрана спрямо лице, което като допълнение към основната си стопанска дейност поддържа публично достъпна Wi-Fi мрежа, когато, за да се съобрази със забраната, нейният адресат трябва: 1) да изключи връзката с интернет, или 2) да я защити с парола, или 3) да проследява цялата протичаща през тази връзка комуникация с цел да провери дали съответното защитено от авторско право произведение не е отново незаконосъобразно пренесено.
Налагането на задължение за защита на достъпа до Wi-Fi мрежа като метод за защита на авторското право в интернет не отговаря на изискването за справедливо равновесие между, от една страна, защитата на правото върху интелектуална собственост, от която се ползват притежателите на авторски права, и от друга страна, защитата на свободата на стопанската инициатива, от която се ползват доставчиците на съответните услуги. Ограничавайки достъпа до законната комуникация, тази мярка включва освен това ограничаване на свободата на изразяване и на свободата на информация. В по-общ план, евентуалното въвеждане на общо задължение за защита на Wi-Fi мрежите като метод за защита на авторското право в интернет би могло да доведе до неблагоприятни последици за обществото като цяло, които биха могли да надхвърлят потенциалната полза от него за носителите на тези права.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s