ЕС: За по-добро законотворчество

Правната уредба на ЕС е не само потребност, тя представлява нашата голяма сила—именно тя отличава в качествено отношение ЕС от всеки друг модел на колективно управление в света. Ето защо е толкова важно всяка мярка в законодателството на ЕС да бъде целесъобразна, съвременна, ефективна, пропорционална, функционираща и възможно най-проста. Законодателството трябва да постига целите, за които е предназначено, да бъде лесно за прилагане, да създава сигурност и предвидимост и да предотвратява създаването на ненужна тежест. Нуждаем се от разумни, реалистични правила, които се прилагат и изпълняват правилно в целия ЕС—правила, чрез които да постигнем общите си цели: нито повече, нито по-малко.
Правната уредба е нашата най-голяма сила, се казва в Програмата на ЕС за по-добро регулиране от 2015 г.
Точно година след публикуването на  предложението на Комисията    в  Официален вестник на ЕС е публикувано поредното Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., което допълва действащите споразумения и декларации за кодификация, качество на законодателството, техника за преработване на актове и др.
Има ред изводи, които са напълно валидни и за законодателната дейност на национално равнище – например относно предварителната и последващата оценка на въздействието и обществените консултации.
Дано по-скоро видим и у нас измерими показатели като основа за събирането на данни за последиците от законодателството.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s