ДЕС и ДФЕС консолидирани (2016)

В Официален вестник на ЕС  2016/C 202/01  са публикувани консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз  заедно с протоколи, приложения, декларации и таблици за съответствието.

В същия брой е и Хартата на основните права на ЕС.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: