Цифровизация на правосъдието

Днес Европейската комисия прие пакет от инициативи за модернизиране на правосъдните системи на ЕС.

Двата основни стълба на новия пакет са съобщението относно цифровизацията на правосъдието в ЕС и новата европейска стратегия за съдебно обучение.

На 13 октомври 2020 г. Съветът прие заключения, с които насърчава държавите членки да използват цифрови инструменти на всички етапи на съдебните производства. Съветът призова Комисията да разработи до края на 2020 г. всеобхватна стратегия на ЕС относно цифровизацията на правосъдието.

Съобщение относно цифровизацията на правосъдието в ЕС

Работен документ на службите на Комисията

Законодателно предложение за регламент, с който да се гарантира дългосрочната устойчивост на системата e-CODEX

Европейска стратегия за съдебно обучение за периода 2021—2024 г.

Годишен доклад относно европейското съдебно обучение

Европейска платформа за обучение

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: