Дефиницията за враждебна реч/реч на омразата

 

EquZODFXIAA7S9mБританският регулатор променя дефиницията за враждебна реч/реч на омразата, за да включи и нетърпимост по транссексуални въпроси и политическите или други мнения.

Това става чрез актуализацията на  кодекса (Глава три), който преди това изискваше от доставчиците да гарантират, че програмите не съдържат подбуждане към омраза въз основа на раса, пол, религия или националност. Сега враждебната реч/ реч  на омразата се дефинира като:

 Всички форми на изразяване, които разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават омраза, базирана върху нетърпимост на едно от следните основания:  увреждане, етническа принадлежност, социален произход, пол, социален пол, смяна на пола, националност, раса, религия или убеждения,  сексуална ориентация, цвят, генетични особености, език, политическо или друго мнение, членство в национално малцинство, собственост, произход  или възраст.  

По време на консултационния период ViacomCBS Networks,  собственик на Channel 5, изисква от регулатора  да вземе предвид контекста, когато решава какво е враждебна реч и например да позволи  използване на хумор за изследване на обществени проблеми, ако не се  причинява вреда. 

Според регулатора контекстът е „много важна част от анализа при разглеждане на правилата“. Пояснява се, че контекстът  включва например жанрови и редакционни параметри, състав   и вероятни очаквания на аудиторията: в драма, комедия или сатира  е възможно да е обосновано включването на предизвикателни или екстремни възгледи. 

Промените са влезли  в сила в 23:00 в навечерието на Нова година.

*

Някои разсъждения за прилагането на същите изисквания тук.

Според британските медии основание за изменението е изискване на ревизираната  Директива  за аудиовизуални медийни услуги. Ако е така – въпросът засяга и прилагането на българския Закон за радиото и телевизията. В  Директива (ЕС) 2018/1808   има две указания   в рециталите – но и без тях прилагащите органи  си знаят, че трябва:

Член 21 Недискриминация.  Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

(9) Терминът „омраза“ се отнася до омразата, основана на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност.

(10) Настоящото рамково решение не възпрепятства държавите-членки да приемат разпоредби в националните си законодателства, разширяващи прилагането на член 1, параграф 1, букви в) и г) към престъпления, насочени срещу група лица, определени въз основа на критерии, различни от раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, като например социален статус или политически убеждения.

*

Попътни лексикални бележки:

Конституция Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Закон за защита от дискриминация Чл.4:

Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

  • Паралелната употреба на термините  враждебна реч и реч на омразата  продължава. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s