EК: одобрена държавна помощ за Словенската агенция STA

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, финансов трансфер от 2,5 милиона евро, предоставен  от Словения на словенската пресагенция STA, за да изпълни обществената си мисия.

Публичното финансиране ще допринесе за предоставянето на независими новини на словенската общественост  без  нарушаване на конкуренцията.

През януари 2021 г. Словения уведоми Комисията за своя план да компенсира словенската пресагенция STA с 2,5 милиона евро за извършване на дейности  по предоставяне на национални и международни новини през 2021 г.

Комисията направи оценка на мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ относно финансирането на обществени услуги, и по-специално съгласно Решението за услуги от общ икономически интерес от 2011 г. Съгласно тези правила държавите-членки могат да предоставят държавна помощ на компаниите, за да компенсират допълнителните разходи за предоставяне на мисия за обществена услуга, при спазване на определени критерии, като се избягва свръхкомпенсация.

Комисията е установила, че работата на STA отговаря на  обществения интерес – следователно STA извършва услуга от общ икономически интерес, която не би могла да осигури   в желаната степен със собствени средства и приходи. Финансирането е ограничено до това, което е необходимо за изпълнение на мисията за предоставяне на новини, които агенцията трябва да предложи безплатно.

Годишният външен и независим одит осигурява надзор  върху тези изпълнението на обществената мисия.

Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че словенската мярка е в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ, тъй като се отнася до услуга от общ икономически интерес и насърчава медийния плурализъм, като не води до нарушаване на конкуренцията.

Номер на делото SA.61014 в Регистъра за държавна помощ на уебсайта на Комисията 

Интересно решение в светлината на трансфера за БТА от 2.75 млн лева с цел предоставяне на новини, които агенцията да предлага безплатно.

B Словения има политически сюжет – правителството е направило опит да ограничи бюджета на STA под предлог несъвместимост с правилата за държавна помощ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s