Демократично обновление за Европа – Годишен доклад 2021 на Генералния секретар на Съвета на Европа

Публикуван е Годишният доклад за състонието на демокрацията, правата на човека и върховенството на правото на  Генералния секретар на Съвета на Европа Marija Pejčinović Burić.

Втората глава е посветена на състоянието на свободата на изразяване.

Между 2018 и 2020 г. Европейският съд по правата на човека е издал решения по 263 дела по член 10 и е установил нарушения на правото на свобода на изразяване в голям брой от случаите.   Само в 26 от тези 263 решения Съдът не констатира нарушение на член 10, според  базата данни на HUDOC на Съда (https://hudoc.echr.coe.int).

Решенията на Съда не винаги са били изпълнявани изцяло и своевременно: към януари 2021 г. общо 332 дела, свързани със свободата на изразяване, са чакали изпълнение.

Критериите на Съвета на Европа за оценка на свободата на изразяване:

► Свободата на изразяване е гарантирана офлайн и онлайн. Интернет е достъпен, достъпен и достъпен за всички без дискриминация. Всички ограничения върху свободата на изразяване, включително филтрирането на съдържание, са предписани от закона, преследват законните цели, посочени в член 10 от Конвенцията, и са необходими в демократичното общество.

► Съществуват стабилни предпазни мерки срещу злоупотребата със закони, които ограничават свобода на изразяване офлайн и онлайн, като законите за обществения ред и борбата с тероризма, включително контрол върху обхвата на ограниченията, упражнявани от публични органи или частни участници, и ефективен съдебен контрол и други механизми за подаване на жалби.

► Правото на достъп до информация и документи  у  държавните органи е гарантирано в закона и на практика. Всички ограничения, включително от съображения за национална сигурност, са ясни и необходими в демократичното общество, в съответствие с член 10.2.

► Няма общо задължение за посредниците да наблюдават съдържание, до което те просто дават достъп или което предават или съхраняват . Интернет посредниците не носят отговорност за съдържанието, което се предава чрез предоставената от тях технология, освен когато знаят за незаконна дейност и съдържание и не действат експедитивно, за да ги премахнат.

► Всяко наблюдение на комуникацията и активността на потребителите онлайн е в съответствие с член 8 от Конвенцията.

► Законите за клевета са в съответствие със стандартите, разработени от Европейския съд по правата на човека. Няма престъпления за богохулство или религиозна обида, освен ако подбуждането към насилие, дискриминация и омраза не е съществен компонент. Наказателните закони, насочени към борба с „речта на омразата“, са ясни и точни и отговарят на изискванията на член 10.2 от Конвенцията.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: