Борба с дезинформацията относно ваксините: онлайн платформите представят самооценка

Европейската комисия днес публикува докладите на Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft и Google относно мерките, предприети срещу дезинформацията във връзка с коронавируса, като страни по Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. В съобщението на ЕК се казва, че Twitter актуализира своите уведомления в своята многостепенна система за постепенно спиране на акаунта, за да се повиши осведомеността на потребителите, когато техните съобщения в Twitter са етикетирани или премахнати. TikTok си сътрудничи с италианското министерство на младежта във връзка с кампания за насърчаване на ваксинацията и докладва за десетократно увеличение на видеоклиповете с отбелязана тема „ваксини“ в цяла Европа в сравнение с предходния месец. Опитът на Microsoft Bing във връзка с COVID-19 бързо продължава да показва подробен механизъм за проследяване напредъка по отношение на ваксините, когато търси съответните термини. Google разгърна функцията си за търсене, представяща списък на разрешените ваксини, статистически данни и информация в цяла Европа, и понастоящем въвежда допълнителна информация за това къде да се ваксинирате.

Въпреки това са необходими по-подробни данни за по-добро разбиране на въздействието на мерките, предприети от платформите за борба с дезинформацията, свързана с коронавируса.

След наскоро публикуваните насоки, поуките, извлечени от настоящата програма за мониторинг, следва да бъдат включени в създаването на стабилна рамка за наблюдение, включително с ясни показатели за изпълнението.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: