ЕС: Политическа програма Път към цифровото десетилетие

Днес Комисията предложи Път към цифровото десетилетие — политическа програма за осъществяване на цифровата трансформация на нашето общество и икономика до 2030 г. Предложеният Път към цифровото десетилетие   съдържа практични решения за постигане на амбициозните цели на ЕС в областта на цифровите технологии до 2030 г.

Създава се рамка за управление въз основа на годишен механизъм за сътрудничество с държавите членки за постигане на целите за цифровото десетилетие в областта на цифровите умения, цифровите инфраструктури, цифровизацията на предприятията и обществените услуги на равнище ЕС до 2030 г.

За да се гарантира, че Европа напредва бързо към целите на цифровото десетилетие, предложената рамка за управление предвижда система за наблюдение на напредъка въз основа на подобрен индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Комисията първо ще разработи прогнозни криви за ЕС по отделните цели заедно с държавите членки, които на свой ред ще предложат национални стратегически пътни карти за постигането им. Всяка година Комисията ще представя на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз „Доклад за стадия на цифровото десетилетие“ с цел:

  • представяне на отчетените резултати в областта на цифровите технологии спрямо прогнозните криви;
  • отправяне на конкретни препоръки към държавите членки за постигане на целите за 2030 г., отчитайки обстоятелствата в отделните страни.

Области на дейност според  COM(2021) 574 final:

а)      Обща европейска инфраструктура и услуги за данни;

б)      Снабдяване на ЕС с надеждни процесори с ниска консумация на енергия от следващо поколение;‑

в)      По-нататъшно изграждане на паневропейските 5G коридори;

г)      Сдобиване със суперкомпютри и квантови компютри, свързани със Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC);

д)      Разработване и внедряване на свръхсигурна квантова и космическа комуникационна инфраструктура;

е)      Изграждане на мрежа от центрове за операции по сигурността;

ж)     Свързана публична администрация;

з)       Европейска инфраструктура за услуги на основата на блокчейн технологии;

и)      Европейски центрове за цифрови иновации;

й)      Високотехнологични партньорства за цифрови умения чрез Пакта за умения;‑

к)      Други проекти, които отговарят на всички критерии по член 12 от настоящото решение и които с течение на времето стават необходими за постигането на целите от програмата за политиката на цифровото десетилетие поради динамиката на социалните, икономическите или екологичните тенденции.

От сайта на ЕК:

Реч за състоянието на Съюза на председателката на ЕК Урсула  Фон дер Лайен

Въпроси и отговори — Състояние на Съюза: Курс за цифровото десетилетие

Информационен документ —Път към цифровото десетилетие

Представяне — Път към цифровото десетилетие

Предложение за решение относно Път към  цифровото десетилетие

Работен документ на службите на Комисията

Цифров компас

Image-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: