Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество

Днес Комисията предлага Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество, за да се засили сътрудничеството между държавите членки в областта на правоприлагането и да се предоставят на полицейските служители от ЕС по-модерни инструменти за обмен на информация.

Както се подчертава в стратегията на ЕС за борба с организираната престъпност от април 2021 г., стабилното полицейско сътрудничество и безпроблемният обмен на информация са от съществено значение в борбата с всички форми на тежка и организирана престъпност. Днешното предложение за Кодекс за полицейско сътрудничество е в изпълнение на ангажимента, поет в стратегията.

От решаващо значение е също така да се гарантира доброто функциониране на Шенгенското пространство, както се подчертава в стратегията от юни 2021 г. за постигане на напълно функциониращо и устойчиво Шенгенско пространство.

Днес Комисията докладва и относно напредъка, постигнат през последните 6 месеца в рамките на Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност, по отношение на изграждането на среда на сигурност, която е подготвена за бъдещето.

Предложение за Препоръка на Съвета относно оперативното полицейско сътрудничество (вж. също приложението към предложението и обзорния доклад от консултациите със заинтересованите страни)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки (вж. също оценката на въздействието и нейното резюме)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно автоматизирания обмен на данни за целите на полицейското сътрудничество (вж. също оценката на въздействието и нейното резюме)

Информационна бележка: Кодекс за полицейско сътрудничество: Въпроси и отговори

Информационен документ: Засилване на полицейското сътрудничество в цяла Европа

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: