Девети санкционен пакет: още ограничителни мерки за прокремълски медии

С дата 16 декември 2022 в Официален вестник на ЕС се  публикуват решение и регламент за изменение на Регламент 833/2014.

Регламент  2022/2474 НА СЪВЕТА от 16 декември 2022 година
за изменение на Регламент (ЕС) No 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Между мерките има и мерки по отношение на нови четири телевизии, които се добавят в съответното Приложение XV на Регламент 833 -NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal.

(6)  С Решение (ОВППС) 2022/2478 се удължава спирането на действието на лицензиите за излъчване в Съюза на руски медии, които са под постоянния контрол на руското ръководство, както и срокът на забраната да разпространяват създадено от тях съдържание.

С дата 19 декември 2022 в Официален вестник на ЕС  е публикувано следното известие до тях:

Известие на вниманието на NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal във връзка с включването им в Решение 2014/512/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

(2022/C 481 I/04)

Съветът включи посочените по-горе образувания в приложение IX към Решение 2014/512/ОВППС на Съвета (1) и в приложение XV към Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета (2) относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, с цел тези мерки да бъдат приложени, считано от 1 февруари 2023 г., при условие че Съветът вземе такова решение след като разгледа съответните факти.

Засегнатите образувания се уведомяват, че могат да подадат искане до Съвета за получаване на информацията, свързана с включването им, на следния адрес:  Съвет на Европейския съюз, Генерален секретариат, RELEX.1,  Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.  Имейл: sanctions@consilium.europa.eu

(1)  ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1.


От това известие става ясно, че (1) мерките са с начална дата 1 февруари 2023 и (2) са под условие – както мерките от шестия пакет, за които Съветът взе предвиденото решение впоследствие.

Новите четири програми са просто добавени в Приложение XV – от което следва, че обхватът на ограниченията е същият, както при програмите, които в момента са в приложението.

За отбелязване е, че обосновката не е публична, а се предоставя след изрично искане до Съвета.

Когато излезе шестият пакет, в България нямаше правен акт за координация на прилагането на санкциите. Сега има поне проект, чийто срок за обществено обсъждане трябва да е изтекъл на 17 декември и МС ще приеме Проект на Постановление на Министерския съвет за координация по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз.

По отношение на самите телевизионни програми СЕМ проверява има ли издадени разрешения, но все някой трябва да даде отговор на въпроса кой прилага санкционния механизъм срещу прокремълската пропаганда

  1. по отношение на посредниците;
  2. по отношение на рекламата;
  3. по отношение на лицата от ограничителния списък, които финансират медии с разпространение у нас.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: