Tag Archives: AVMSD

ЕК издаде правила в помощ на прилагането на медийната директива

Днес беше оповестено, че Европейската комисия е приела  насоки, които ще помагат на държавите членки в прилагането на ревизираната Директива за аудио-визуалните медийни услуги.

Според съобщението, тези насоки предлагат практическо средство, чрез което да се гарантира насърчаването на европейските произведения в медийното съдържание, като по този начин се подкрепя културното многообразие и се предоставя по-богат избор за европейските потребители. Те ще спомогнат и за по-добрата защита на потребителите на платформи за видео по заявка и за споделяне на видеоклипове, и особено на непълнолетните лица, срещу вредно съдържание и изказвания, подбуждащи омраза.

Държавите  от ЕС трябва да транспонират ревизираната Директива за аудио-визуалните медийни услуги в националното си законодателство до 19 септември 2020 г.

Въпреки че нямат задължителен характер, насоките следва да допринесат за нейното хармонизирано въвеждане и прилагане. Те представят вижданията на Комисията за това как да се използват конкретните понятия, за да се осигури съгласуваното прилагане на медийните правила във всички държави от ЕС.

За хармонизираното въвеждане – казва ЕК – и ги издава два месеца преди изтичането на срока.

За хармонизираното прилагане – да,  ще допринесат.

Така към Директива (ЕС) 2018/1808 вече имаме и  две приложения/ правила в две области, предвидени по директива и изработени от ЕК:

Tagged ,

Днес е публикувано изменението на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги

В Официален вестник на Европейския съюз  (OB L 303, 28.11.2018 г., стр. 69—92) е публикувана   Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия.

Държавите от ЕС  въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с изменителната директива, до 19 септември 2020 г.

Държавите от ЕС съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с  Директива 2018/1808.

Директивата влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Мотивите:

Последното съществено изменение на Директива 89/552/ЕИО (Телевизия без граници), кодифицирана впоследствие с Директива 2010/13/ЕС, беше направено през 2007 г. с приемането на Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Оттогава пазарът на аудиовизуалните медийни услуги се разви значително и бързо поради протичащото сближаване между телевизионните услуги и интернет услугите. Технологичното развитие дава възможност за появата на нови видове услуги и предложения за потребителите. Зрителските навици, по-специално на по-младите поколения, значително са се променили. При все че основният телевизионен екран продължава да бъде важно устройство за споделяне на аудиовизуални изживявания, много зрители са преминали към други преносими устройства за гледане на аудиовизуално съдържание.

На традиционното телевизионно съдържание все още се пада основен дял от среднодневното време, прекарано в гледане. Въпреки това нови видове съдържание, като например видеоклипове или генерирано от зрителите съдържание, придобиват все по-голямо значение, а новите участници, включително доставчиците на услуги за видео по заявка и платформи за споделяне на видеоклипове, вече са добре установени.

Това сближаване на медиите изисква актуализирана правна рамка, с цел да се отразят развитията на пазара и да се постигне баланс между достъпа до услуги за онлайн съдържание, защитата на потребителите и конкурентоспособността.

Tagged

ЕП прие измененията в медийната директива

На 6 юни 2018 г.  представителите с мандат от Европейския парламент и българското председателство на Съвета на ЕС постигнаха съгласие по  актуализирания текст на  Директивата за аудиовизуални медийни услуги (ДАВМУ) на основата на предложението COM(2016) 287 final, представено от ЕК на 25 май 2016 г. На 13 юни 2018 Корепер одобри текста,  договорен след девет заседания в процедурата по триалог.

Днес, 2 октомври 2018 г., текстът беше гласуван от Европейския парламент на  пленарно заседание и одобрен с 452 гласа срещу 132 против и  65 въздържали се.

Тексът, за който е постигнато споразумение, трябва да бъде официално одобрен  от Съвета на ЕС,  преди измененията на Директивата да влязат в сила.

Държавите   ще имат 21 месеца, за да въведат новите правила в националните законодателства.


Tagged

Литва отново спира разпространението на рускоезичната RTR Planeta

През май 2018 Европейската комисия е приела още едно решение, с което прилага Директивата за аудиовизуални медийни услуги, по-специално разпоредбите за ограничаване на свободата на препрадаване на телевизия в  ЕС.

Комисия е решила, че мярката на медийния  регулатор на Литва за временно спиране за дванадесет месеца на препредаването на тв програма на руски език  RTR Planeta  поради подбуждане към омраза е съвместимо с правото на ЕС.

Решението на Литва да спре разпространението на RTR Planeta поради подбуждане към омраза се приема за оправдано от Европейската комисия на основата на Директивата за аудиовизуални медийни услуги.

Литовските власти през март 2018 г. са информирали Комисията, че   RTR Planeta, разпространявана в Литва от Швеция, има съдържание, което може да се отнесе към категорията подбуждане към омраза. Програмата съдържа  недвусмислени заплахи за окупация или унищожаване на държави, включително балтийските държави. Ето защо литовските власти   спират препредаването на програмата за дванадесет месеца  от 23 февруари 2018 г. до 23 февруари 2019 г.

Комисията извършва оценка на мерките, предприети от литовския регулатор въз основа на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD), която забранява речта на омразата и подбуждането към омраза. Литва представя доказателства за явни, сериозни и тежки нарушения на забраната за подбуждане към омраза. След внимателен анализ на случая, на 4 май 2018 г. Комисията решава, че временното прекратяване на предаванията на  RTR Planeta  от Литва е пропорционално и обосновано.

През април 2015 г. Комисията вече беше приела, че временно тримесечно отграничаване на препредаването на  RTR Planeta  въз основа на подбуждане към омраза  е съвместимо с правото на ЕС.

През 2017 г. Комисията стигна до същото заключение.

Сега, с оглед на обстоятелствата и по-специално с оглед повтарящия се характер на нарушенията, Комисията смята, че е оправдано и спиране на разпространението за по-дълъг срок.

Commission Decision of 4.5.2018 on the compatibility of the measures adopted by Lithuania pursuant to Article 3 (2) of Directive 2010/13/EU

RTR Planeta се приема у нас, страницата й във фейсбук твърди, че има 30 милиона зрители по света, от които 1 милион в България. Правата са на Медийна агенция „Марлин Медиа” ООД.

Tagged

Прилагане на медийната директива: принцип на държавата на произход

През 2018 г. Европейската комисия е приела решение, с което прилага въведения от самото начало  на европейското медийно законодателство (директива Телевизия без граници, 1989) принцип на държавата на произход при трансграничен пренос на телевизия и забраната на втори контрол. Принципът е препотвърден и при ревизията на Директивата за аудиовизуални медийни услуги, която се очаква да завърши до края на 2018 г.

Решението се отнася до следния случай:

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD)  се основава на принципа на страната на произход, според който  операторите, разпространяващи програми, са обект единствено на правилата на държавата-членка, в която са установени, включително когато програмите се приемат в други държави от ЕС.

AVMSD не забранява рекламирането на алкохол, но позволява на държавите от ЕС  да прилагат по-строги правила, включително пълна забрана, за телевизионните оператори под тяхна юрисдикция. Такава забрана съществува в Швеция.

За да наложи обаче такава забрана на телевизионните оператори от Обединеното кралство, Швеция трябва  да докаже, съгласно специалната процедура, съдържаща се в член 4 от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, че съответните телевизионни оператори са се установили в Обединеното кралство, за да заобиколят тези правила. Тежестта на доказване се носи от приемащата държава.

Комисията установява, че Швеция не е доказала заобикаляне на директивата. Ето защо шведското намерение да  наложи забрана върху рекламата на алкохол на  оператори, базирани в Обединеното кралство и разпространението на програмите им в Швеция, не е съвместимо с правото на ЕС.

Това е първият път, когато Комисията взема решение относно прилагането на член 4 от директивата. В решението се подчертава значението на принципа на държавата на произход за вътрешния пазар в сектора на аудиовизуалните медии.

Решението на Комисията C(2018) 532 final: SVENFRDE

 

Tagged

Директива за аудиовизуални медийни услуги: ревизията пред финал

Словашко, Малтийско, Естонско председателство – и на 13 юни 2018 посланиците на ЕС са потвърдили постигнатото на 6 юни 2018 г. споразумение  за модернизиране на съществуващите правила за предоставяне на аудиовизуални медийни услуги в Европа.

Директивата ще бъде представена на Европейския парламент за гласуване на първо четене и впоследствие за приемане от Съвета.

Директивата ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на ЕС, а държавите-членки ще разполагат с 21 месеца от влизането й в сила (20 дни след публикуването), за да я транспонират в националното законодателство.

Цялото прессъобщение

Австрийското председателство вече очаква началото, сайтът

Tagged

6 юни 2018: политическо споразумение за ревизията на ДАВМУ

На 6 юни 2018 г. – на 10-тото неформално тристранно заседание Европейският парламент, Съветът и Комисията потвърдиха предварителното политическо споразумение, постигнато на 26 април 2018 г., на 9-тото неформално заседание (триалог) относно ревизията на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.

След като бъдат официално потвърдени от Съвета и гласувани на пленарно заседание на Европейския парламент, новите правила ще трябва да бъдат въведени в националното законодателство.

Засега са видими общите контури на ревизията. До 6 юни 2018 все още е имало “последни  недоизяснени технически детайли“. Окончателният текст ще стане ясен, когато бъде сложен на масата за одобрение от Съвета и ЕП.

Cпоред EK споразумението открива пътя към по-справедлива регулаторна среда на аудиовизията.

 

Tagged

Директива за аудиовизуалните медийни услуги: ревизия 2018, 9-ти триалог

В прессъобщение на Европейската комисия за резултатите от проведения на 26 април 2018 девети триалог за ревизията на Директива 2010/13/ЕС  се обявява, че Европейският парламент, Съветът и Комисията са постигнали  политическо съгласие относно основните елементи на ревизията.

Преговорите ще приключат официално през юни, когато Европейският парламент, Съветът и Комисията ще се срещнат, за да финализират и обсъдят последните останали технически подробности на предложението, се казва в съобщението.  След официално потвърждаване от Съвета и гласуването в пленарна зала на Европейския парламент новите правила ще трябва да бъдат транспонирани в националните законодателства на държавите.

Прессъобщението очертава какво – според ЕК – е  новото в преработената Директива за аудиовизуални медийни услуги (AVMSD):

 • принципът държава на произход  се отнася както до телевизионните оператори, така и  до доставчиците на услуги при поискване;
 • ревизирана защита на непълнолетни срещу вредно съдържание; платформите за споделяне на видеоклипове предвиждат подходящи мерки за защита на непълнолетните;
 • ревизираната директива се прилага и по отношение на генерираните от потребителите видеоклипове, споделени на платформи, напр. Facebook, когато предоставянето на аудиовизуално съдържание е основна функционалност на услугата;
 • ревизирани правила срещу речта на омразата и провокации към терористични престъпления; правилата ще се прилагат и за платформи за споделяне на видео;
 • най-малко 30%  европейското съдържание в нелинейни услуги ;
 • либерализация по отношение на тв реклама  – продължителност до 20% от времето за излъчване   между 6:00 и 18:00 часа, при това вместо  12 минути на час (сега) – свободно решение на тв оператори кога да показват реклами през целия ден;
 • регулаторите – правно обособени и функционално независими от правителството и всеки друг публичен или частен орган.

Прессъобщението за резултата от триалога е публично,  актуалното състояние на проекта за директива – не.

Според прессъобщението на сайта на ЕП след политическото споразумение текстът ще трябва да бъде гласуван от Комисията по култура и образование, която води преговорите от страна на ЕП. Гласуването в пленарна зала за одобряване на новите правила вероятно ще се проведе през септември.

Има и други интересни моменти, например относно прозрачност на собствеността на медиите, но текстовете все още не са окончателни.

 

 

Tagged

Трета ревизия на медийната директива

Директивата за аудиовизуални медийни услуги е консолидирана версия на три директиви –   първоначалната директива Телевизия без граници (1989) и двете й ревизии (1997 и 2007, когато директивата е преименувана поради разширяване на предмета й).

През 2015 г.  в Брюксел стана по-интензивна работата по третата ревизия. Според комисаря Йотингер проектът за новата директива ще бъде готов до Великден.

На 30 септември 2015 завърши обществената консултация.

В публикуваните днес приноси към  обществената консултация  липсва официална позиция на държавата България (МК, регулатори, министерства).  Първата възможност след влизането на България в ЕС да участва институционално със становище в обществената консултация преди изготвянето на наднационално медийно законодателство  не е използвана.

cateogires_of_respondents_11956

Tagged

Русия, ЕС и въпросът за пропагандата

Baltic-StatesВ България програмата РТР Планета се приема свободно.

В Литва  – вече не.  Медийният регулатор на Литва – Комисия за радиото и телевизията – взе решение да прекрати временно разпространението на програмата на територията на Литва. Решението влиза в сила днес, 13 април 2015 г.

Причината, посочена в съобщението на регулатора, е враждебна реч. И по-рано регулаторът е вземал решения за ограничаване на достъпа до отделни предавания, за които е констатирал насърчаване на омраза и настроения в полза на  военна намеса в работите на суверенна държава, както и    разпространение на манипулативна информация – но сега решението се отнася до цялата програма.

Решението на литовския регулатор е интересно от политическа, правна и техническа гледна точка.

Политически  – Литва се противопоставя, впрочем не за пръв път, на пропаганда, която идва от Русия и нарушава закона. И през предходни години има решения на литовския регулатор срещу РТР Планета и НТВ Мир  за пропаганда, насочена главно към  рускоезичното население в трите прибалтийски държави. Подобни решения са вземани и в Латвия през 2014 г. за временно ограничение на разпространението на програмите  Россия РТР  и РТР Планета, някои са издържали и съдебна проверка  (напр. Decision 95/2014).

Технически решението на регулатора означава да се спре препредаването. Литва няма източна граница с Русия, от запад граничи с Калининградска област.  Сателитното разпространение  в Литва се осъществява от компанията  Viasat, част от Modern Times Group, регистрирана в Швеция.  Всички кабелни оператори в Литва са прекратявали разпространението.  Според литовски медии Viasat е единствената компания, която не се е съобразила  с предишни ограничителни решения на регулатора. Аргументите на Viasat са били, че изпълняват договор с изправен техен клиент  и че  Viasat  като шведска компания не е длъжна да се съобразява с решенията на литовския регулатор, а с правото на ЕС.

Решението на регулатора е за прекратяване на препредаването | rebroadcasting, не се споменава изрично за мерки по отношение на достъпа онлайн. Външният министър на Литва е изразил съжаление, че забраната не е ефективна мярка срещу  пропагандните руски медии.

Юридически регулаторът може да задължи доставчиците под собствената си юрисдикция да спрат препредаване на определена програма. Както си вижда от цитираното съдебно решение, в Латвия са провеждани срещи с асоциациите на доставчиците, за да се обсъди и техническата изпълнимост на решението да се прекрати достъпа до отделни предавания.

Сега решението е  по отношение на цяла програма. Програмата РТР Планета  е произведена и се предоставя за разпространение  от ВГТРК, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания –  руската държавна  компания за радио и телевизия, която произвежда и предоставя за разпространение Россия 1, Россия 2, Россия Культура, Россия 24/Вести, както и “международната версия на Россия 1” – РТР Планета. Важно за разказа е, че според съобщението на литовския регулатор  програмата е регистрирана за разпространение в Швеция. Защо е важно – отговор дава Директивата за аудиовизуални медийни услуги: враждебната реч е основание за изключение от свободата на препредаване на програми в ЕС.

Член 3

1.  Държавите-членки гарантират свобода на приемането и не ограничават препредаването на тяхна територия на аудиовизуални медийни услуги от други държави-членки на основания, които попадат в областите, координирани от настоящата директива.

2.  По отношение на телевизионното разпространение държавите-членки могат временно да се ползват от дерогация от параграф 1, ако са изпълнени следните условия:

 • а) телевизионно разпространение, идващо от друга държава-членка, открито, сериозно и тежко нарушава член 27 (защита на децата) и/или член 6 (подбуждане към ненавист);
 • б) през предшестващите 12 месеца телевизионният оператор е нарушил разпоредбата/ите, посочена/и в буква а), най-малко в два предишни случая;

 • в) съответната държава-членка е уведомила писмено телевизионния оператор и Комисията за твърдените нарушения и за мерките, които възнамерява да предприеме, ако подобно нарушение възникне отново;

 • г) консултациите с излъчващата държава-членка и Комисията не са довели до приемливо уреждане в рамките на 15 дни от уведомлението, предвидено в буква в), а твърдяното нарушение продължава.

Комисията в срок от два месеца след уведомяването за взетите мерки от държавата, взема решение относно това дали мерките са съвместими с правото на Съюза. Ако тя реши, че не са, от държавата  ще се изисква спешно да прекрати съответните мерки.

Литовският медиен регулатор  е изпълнил предвидената в директивата процедура и е уведомил лицето, което носи редакционна отговорност за програмата, шведския регулатор и ЕК. След изтичане на срока, в който според директивата се търси споразумение, решението на Литва влиза в сила. То е за три месеца, но срокът може да бъде продължаван. Говорител на Viasat е заявил, че ще се съобрази с решението  на регулатора. В същото време годишният доклад на MTG за 2014, оповестен преди дни,  очертава сложен период за компанията  в Русия:  новият медиен закон ограничава  чуждата собственост до 20 на сто и забранява  рекламата в платената телевизия.  MTG разпространява повече от десет свои програми в Русия, обявява намерение да пусне нови платени канали в Русия и към момента притежава близо 40 на сто от регистрираната в Делауер  СТС Медия, оперираща в Русия.   В същата компания 25 на сто притежава Национална медийна група  – частен  медиен холдинг, чийто борд има решение да се оглави от Алина Кабаева.

Ако  се върнем към началото:   руската пропаганда  работи не само в Прибалтика.  Британският регулатор вече е санкционирал за нарушения в отделни предавания  Russia Today UK, която  има пет часа собствена програма и в останалото време предава RT, основна пропагандна  програма на Кремъл. В момента има сигнали за нови нарушения.  Вън от всяко съмнение пропагандата е и тук, да се надяваме, че политически, технически и юридически сме готови за нея.

Tagged