Допълнителна субсидия за БНТ: да се плаща ли за пренос, мнението на Борисов

  • 1)  Проект на Постановление за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2010 г. (Стенограма от 28 декември 2010, точка 28)

БОРЯНА ПЕНЧЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, предлагаме да бъде предоставена допълнителна субсидия на Българска национална телевизия за 2010 година в размер на 10 098 227 лева, което е във връзка с погасяване задължения към БТК за разпространение на програмата на БНТ. Средствата ще бъдат за сметка на преструктуриране и икономии на разходите по централния бюджет.
Благодаря.
БОЙКО БОРИСОВ: Ако това беше станало по наше време, никога няма да подпиша договор, по който националната телевизия да плаща на държавните кули, които са били тогава, пари за радиоразпръскване, чийто държавни кули са били на държавна земя и продължават да са на държавна земя. Можело е спокойно да влезе, че националната телевизия има тази преференция.
Приемаме точка 28.

  • 2) Постановление № 319 от 23 декември 2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити и трансфери от републиканския бюджет за 2010 г. (Държавен вестник, бр. 101/2010)
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити и трансфери за изплащане на задължения за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и лихвата върху тях в размер до 7 895 067 лв., в т. ч.:
1. по бюджета на Министерския съвет – до 1 034 481 лв.;
2. по бюджета на Министерството на вът­решните работи – до 2 794 807 лв.;
3. по бюджета на Министерството на отбраната – до 1 019 226 лв.;
4. по бюджета на Министерството на правосъдието – до 752 411 лв.;
5. по бюджета на Министерството на здравеопазването – до 212 600 лв.;
6. по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта – до 962 352 лв.;
7. по бюджета на Министерството на културата – до 22 452 лв.;
8. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – до 58 885 лв.;
9. по бюджета на Националната служба за охрана – до 344 068 лв.;
10. трансфер за бюджета на Българската национална телевизия – до 693 785 лв.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 23 декември 2010 г.
*
Коментарът на министър-председателя е крайно интересен, в стенограмата няма данни за по-широко обсъждане.

2 thoughts on “Допълнителна субсидия за БНТ: да се плаща ли за пренос, мнението на Борисов

  1. nname says:

    БТК от доста години не е държавна, за какво говори Мухобойко въобще?

  2. nellyo says:

    За конкурентно право на ЕС говори фактически. Може ли спокойно БНТ да не плаща на държавни кули или на частни кули или на каквито и да е кули.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s