Прилагането на Хартата на основните права на ЕС: доклад за 2017

Европейският съюз е  съюз на ценности,  член 2 от Договора за Европейския съюз.

Европейският съюз се основава на три стълба: основни права, демокрация и принципи на правовата държава.

Основните права се прилагат за всички. Спазването им е от ключово значение, за да се гарантира, че ЕС е място, където хората могат да преуспяват, да се възползват от свободите си и да живеят без дискриминация.

Основните права обаче са подложени на изпитание в ЕС през 2017 г. Застрашена е независимостта на съдебната система, която е ключов елемент на принципите на правовата държава и предварително условие за ефективното прилагане и упражняване на основните права. Поради това Комисията за първи път предложи на Съвета да приеме решение съгласно член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз . Освен това работата на организациите на гражданското общество, осъществяващи дейност в областта на основните права, е подложена на съмнение и затруднена.

Зачитането на Хартата на основните права не е по желание, а е задължение за институциите на ЕС и държавите от ЕС  при прилагането на правото на ЕС.

 

COM(2018) 396 final –  доклад за 2017 г.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s