Консултация относно ревизираната Директива за аудиовизуалните медийни услуги

Ревизираната Директива за аудиовизуалните медийни услуги  разширява обхвата на предмета на регулиране.  В обхвата на директивата вече влизат и правила за платформи за  споделяне на аудиовизуално съдържание, както и правила за съдържание, споделяно в определени услуги на социалните медии.

Заедно с това се  засилват изискванията за културно  многообразие, като  услугите по заявка трябва да имат поне 30%  европейски произведения  в своя каталог и доставчиците трябва да гарантират видимост на това съдържание.

Директивата задължава Комисията  да издаде допълнителни конкретизиращи актове, наречени в директивата насоки и указания, по два въпроса – европейски произведения и социални медии, които ще попадат в обхвата на директивата: 

13. 7. Комисията приема, след консултация с контактния комитет, указания относно изчисляването на дела на европейските произведения, посочен в параграф 1, както и относно определянето на случаите на малобройна аудитория и нисък оборот, посочени в параграф 6.

 

Рецитал 5. Въпреки че целта на Директива 2010/13/ЕС не е да регулира услугите на социалните медии като такива, услугите на социалните медии следва да бъдат включени в обхвата ѝ, ако предоставянето на предавания и генерирани от потребители видеоклипове представлява съществена функционална възможност на съответната услуга. Предоставянето на предавания и генерирани от потребители видеоклипове би могло да се разглежда като съществена функционална възможност на социалната медийна услуга, ако аудиовизуалното съдържание не е просто спомагателно или не представлява малка част от дейностите на тази социална медийна услуга. За да се осигури яснота, ефективност и последователност при прилагането, Комисията следва да издаде насоки, когато е необходимо — след консултация с контактния комитет, за практическото прилагане на критерия за съществена функционална възможност на определението за „услуга на платформа за споделяне на видеоклипове“.

Насоките и указанията още не са издадени, срокът за въвеждане на директивата тече –  новите правила трябва да бъдат транспонирани от държавите  до септември 2020 г. – а днес,  21 февруари, ЕК обявява консултация  до 13 март т.г. по технически проблеми във връзка с очакваните актове:

Европейски произведения

Платформите за видеосподеляне

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s