Съд на ЕС: преюдициално запитване от АС-Варна: какво е интернет, какво е модем?

В Официален вестник: съобщение за   дело С-382/11, образувано във връзка с преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) по дело   „М САТ КЕЙБЪЛ“ АД/Началник на Митнически пункт — Варна Запад при Митница Варна
Преюдициални въпроси:
1. Какво следва да се разбира под Интернет, съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на ЕО за 2009 (Регламент № 1031/2008 на Комисията от 19.9.2008 г. ( 1 )), публикувани в Официален вестник на ЕС от 30.5.2008 г./бр.2008/С 133/01/изменение относно подпозиции 8528 90 00, 8528 71 13, 8528 71 90, за да се класира една стока с код по ТАРИК 8528 71 13 00?
2. Какво следва да се разбира под модем съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на ЕО за 2009 (Регламент № 1031/2008 на Комисията от 19.9.2008 г.), публикувани в Официален вестник на ЕС от 30.5.2008 г./бр.2008/С 133/01/изменение относно подпозиции 8528 90 00, 8528 71 13, 8528 71 90, за да се класира една стока с код по ТАРИК 8528 71 13 00?
3. Какво следва да се разбира под модулация и демодулация, съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на ЕО за 2009 (Регламент № 1031/2008 на Комисията от 19.09.2008 г.), публикувани в Официален вестник на ЕС от 30.05.2008 г./бр.2008/ С 133/01/изменение относно подпозиции 8528 90 00, 8528 71 13, 8528 71 90, за да се класира една стока с код по ТАРИК 8528 71 13 00?
4. Коя е водещата/основната/функция на устройството сет-топ модул ТF6100ЕМС, съобразно която следва да се извърши тарифното й класиране -приема на телевизионни сигнали или използването на модем, позволяващ интерактивен обмен на информация за целите на достъпа до Интернет?
5. Ако водещата/основната/функция на устройството сет-топ модул ТF6100ЕМС е използването на модем, позволяващ интерактивен обмен на информация за целите на достъпа до Интернет, то има ли значение типа модулация и демодулация, която извършва модема, за определяне тарифното й класиране, респ. вида модем, който използва или е достатъчно, чрез него да се осъществява достъп до Интернет?
6. Допустимо ли е Митническите органи да променят тарифното класиране на дадена стока без да извършват физическа проверка на стоката, предмет на вноса, а експертното заключение да е дадено единствено въз основа на писмени доказателства- инструкция за употреба, техническа характеристика и проверка на устройство със същия производител и номер от друг внос.
7. В кои подпозиция и код следва да бъде класирано устройство отговарящо на описанието на устройство ТF6100 ЕМС?
8. Ако set-tор модул ТF6100ЕМС бъде класиран в подпозиция 8521 90 00 от КН, прилагането на положителна митническа ставка ще бъде ли законосъобразно приложение на общностното право, доколкото такова класиране би представлявало нарушение на задълженията на Общността съгласно Споразумението за търговията с продукти на информационните технологии част II б) от Общностното споразумение за митата и търговията от 1994 г. или класирането в позиция 8521 води до заключението, че set-top модул ТF6100ЕМС попада извън приложното поле на съответната част от СТПИТ?

*

В същия смисъл е и

Дело С-383/11 по преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 18 юли 2011 година — „Диджиталнет“ ООД/Началник на Митнически пункт — Варна Запад при Митница Варна

Tagged

One thought on “Съд на ЕС: преюдициално запитване от АС-Варна: какво е интернет, какво е модем?

  1. Редовен читател says:

    Е не е ли ясно – по по-скъпата тарифа!
    Нали при процедура по фалит, първа е държавата със своите разходи. Ако е друг реда, то тогава нека си поръчат на външните производители, да вградят и по една инкрустирана със скъпоценни камъни скъпоценна кутийка в приемниците. Капачето и нека да се отваря с дистанционното на сет-топ бокса. А ако може и за мостра в кутийката да има поне един накит. Все пак … ще е само едно ‘луксозно ТВ устройство’!… ;)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: