Съвет на Европа: Препоръка CM/Rec(2018)2 относно ролите и отговорността на интернет посредниците

На 7 март 2018 г. Съветът на Европа  прие Препоръка относно ролите и отговорността на интернет посредниците. Ето пълният текст.

В препоръката се казва, че широка, разнообразна и бързо развиваща се гама от играчи, обикновено наричани  интернет посредници, улесняват взаимодействието в интернет между физически и юридически лица чрез предлагане и изпълнение на разнообразни функции и услуги. Те се занимават с обработка на информация и данни или хост уеб базирани услуги, включително за генерирано от потребителите съдържание; обобщават информация и позволяват търсения;  дават достъп до съдържание, хост и индекс и услуги, предназначени и / или управлявани от трети страни; улесняват продажбата на стоки и услуги, включително аудиовизуални услуги,  позволяват други търговски сделки, включително плащания.

Посредниците могат да модерират и класират съдържание, включително чрез автоматизирана обработка на лични данни, и по този начин могат да упражняват форми на контрол, които влияят върху достъпа на потребителите до информация онлайн по начин, сравним с медиите.

В този контекст Съветът на Европа препоръчва на държавите:

  • да прилагат насоките, включени в настоящата препоръка, при разработването и прилагането на законодателните рамки, свързани с интернет посредниците, в съответствие със съответните им задължения съгласно Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни (ETS No 108, Конвенция 108), Конвенцията за киберпрестъпленията (ETS № 185, Конвенцията от Будапеща), Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие  и Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие (CETS № 210 Истанбулската конвенция) и ги популяризира в международни и регионални форуми, които разглеждат ролите и отговорностите на интернет посредниците и със защитата и насърчаването на правата на човека в онлайн средата;
  • да се ангажират с редовен, всеобхватен и прозрачен диалог с всички заинтересовани страни, включително  частния сектор, обществените медии, гражданското общество, образователните институции и академичните среди, с цел споделяне и обсъждане на информация и насърчаване на отговорното използване на нововъзникващите технологии свързани с интернет посредниците, които оказват влияние върху упражняването и ползването на правата на човека и свързаните с тях правни и политически въпроси;
  • да насърчават  ефективни програми за медии и информационна грамотност;
  • редовно да преразглеждат мерките, предприети за изпълнение на настоящата препоръка, с цел повишаване на тяхната ефективност.

Препоръката въвежда принципа, че

Всяко изискване, настояване или друго действие от страна на публичните органи, адресирано до интернет посредниците, което засяга правата на човека и основните свободи, трябва да бъдат предписано от закона, да се упражнява  в границите, предвидени от закона, и   да представлява необходима и пропорционална мярка в едно демократично общество.
Държавите не трябва да оказват натиск върху интернет посредниците чрез неправни средства.

Организацията за цифрови права EDRi приветства Препоръката:  EDRi ще работи за прилагане на препоръката  и срещу  приватизираното правоприлагане.

Съветът на Европа и EDRi  – едно оптимистично сътрудничество.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s