Препоръка на ЕК за безопасност на журналистите

На 16.9.2021 г. Европейската комисия прие C(2021) 6650 Препоръка относно осигуряването на защита, безопасност и овластяване на журналисти и други заети в медиите професионалисти.  

Текстът включва много препратки към съответните стандарти на Съвета на Европа, по -специално Европейската конвенция за правата на човека и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. Държавите  се призовават да въведат механизми за бързо реагиране, които ще допринесат u за изпълнението на препоръката на Съвета на Европа CM/Rec (2016) 4 на Комитета на министрите към държавите -членки на защитата на журналистиката и безопасността на журналистите.

Публикацията в Официален вестник на ЕС  – Препоръка  (ЕС) 2021/1534 на Комисията от 16 септември 2021 година относно гарантирането на защитата, сигурността и овластяването на журналистите и другите  медийни специалисти в Европейския съюз

(5) Настоящата препоръка допълва Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (9) и предложението на Комисията за Законодателен акт за цифровите услуги (10), чиято цел е защита на зрителите на аудиовизуално медийно съдържание, както и на всички потребители на цифрови услуги в ЕС. Тя също така допълва Плана за действие за медийния и аудиовизуалния сектор (11), който съдържа пътна карта за възстановяване и трансформация на аудиовизуалния и медийния сектор, както и Съобщението за Цифровия компас (12), в което се подчертава, че европейският подход към цифрово общество трябва да се базира на пълно зачитане на основните права на ЕС,
включително свободата на изразяване. С препоръката се надграждат констатациите на годишните доклади за върховенството на закона, като се прави анализ на състоянието на върховенството на закона в ЕС и в неговите държави членки, особено по отношение на свободата и плурализма на медиите. В настоящата препоръка се излагат препоръки към държавите членки за противодействие, наред с другото, на заплахите, посочени в докладите на Комисията за върховенството на закона за 2020 г. и 2021 г.

(6)
Препоръката е в пълен синхрон със Стратегията на ЕС относно правата на жертвите за 2020—2025 г. (13) и с Европейската стратегия за равенство между половете за 2020—2025 г. (14), с по-общите действия на Комисията в областта на равенството, по-специално в рамките на Стратегията за равнопоставеност на ЛГБТИК за 2020 —2025 г. (15), Плана за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г. (16), Плана за действие за интеграция и приобщаване (17), Стратегическата рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите за 2020 —2030 г. (18) и Стратегията за правата на хората с увреждания (19). Препоръката освен това е в пълен синхрон с
политическите документи за външна дейност като Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за 2020—2024 г.
(20), Насоките на ЕС относно свободата на изразяване онлайн и офлайн (21) и Плана за действие на ЕС относно равенството между половете III (22), с което се допринася за вътрешната и външната съгласуваност. Силата на външната дейност на ЕС в областта на основните човешки права се основава на начина, по който ЕС насърчава и укрепва демократичните им основи в самия Съюз.
(7)
Комисията предоставя финансова помощ за журналисти и други медийни специалисти посредством проекти в областта на свободата и плурализма на медиите в ЕС и в трети държави. Например, от 2014 г. Комисията съфинансира Мониторинга на медийния плурализъм, в който се анализират рисковете за свободата и плурализма на медиите в Европа и се докладва за механизмите за осигуряване на защитни мерки за свободата на изразяване, безопасността на журналистите и техните условия на труд. Комисията се ангажира да продължи подкрепата си за
такива проекти, по-специално в рамките на програма „Творческа Европа“.

(8)
Европейският парламент активно се застъпва за засилване на мерките на Съюза за защита на журналистите. В доклада си от 25 ноември 2020 г. (23) Парламентът изрази продължаващата си сериозна загриженост за състоянието на свободата на медиите в ЕС в контекста на случаи на посегателства и нападения, които продължават да се извършват срещу журналисти и други медийни специалисти. В резолюцията си от 29 април 2021 г. (24) Парламентът отбеляза, че защитата на разследващите журналисти и лицата, които подават сигнали за нарушения (25), е от жизненоважно значение за обществото. В резолюцията на Парламента от 24 юни 2021 г. също се подчертава тревогата му във връзка с физическите, психологическите и икономическите заплахи, отправяни към журналисти и други лица, аботещи в медиите в ЕС (26).

По съображения за пълнота – и Препоръка на СЕ:

Council of Europe Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: