Цифров преход: държавна помощ

В Официален вестник на ЕС:

Комисията уведомява Испания за решението си да открие процедура чл.108.2  ДФЕС по повод испанския модел на цифров  преход, който предвижда

  •  обезщетение за допълнителните разходи, които плащат обитателите на колективни сгради при адаптиране на своята съществуваща колективна инфраструктура за приемане на телевизия с цел запазване на достъпа до телевизия или при преминаване към друга платформа и
  • компенсиране на операторите за допълнителните разходи, свързани с тяхното задължение да излъчват едновременно в два честотни ленти.

Тези средства се предвижда да  бъдат осигурени от тръжната продажба на освободените радиочестоти на телекомуникационните оператори и  изплатени от държавния бюджет под формата на преки безвъзмездни средства.

ЕК започва разследване относно втората мярка – компенсацията за допълнителните разходи, извършени от радио- и телевизионните оператори поради задължението за паралелно разпространение на радио- и телевизионни програми в две честотни ленти по време на преразпределянето на честоти.

Получателите на обезщетения по мярка II са операторите на цифрова наземна телевизия на национално, регионално и местно равнище, както обществените, така и частните такива. Подпомагането е ограничено до покриване на разходите за паралелно разпръскване в районите на испанска територия, където разходите за покритие на цифрова наземна телевизия в процеса на преход са били за сметка на операторите и не са финансирани с публични средства.

ЕК има съмнения за потенциални изкривявания на конкуренцията между излъчващите оператори и потенциално между операторите на платформи:

  • пряко предимство за излъчващите оператори, които, благодарение на мярката, няма да се налага да поемат разходите по паралелното разпръскване;
  • непряко предимство за операторите на платформи за цифрова наземна телевизия, избрани от излъчващите оператори,  тъй като мярката им осигурява приходи, които може да бъдат по-ниски или дори да не съществуват в отсъствието на мярката.

Освен това, тъй като мярката е посветена на наземната платформа, Комисията се съмнява, че принципът на пропорционалност е спазен, тъй като са изключени неназемните платформи. Изключването също изглежда нарушава принципа на технологична неутралност.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s