Съд на ЕС: ЕК/България: защитени зони

В Официален вестник на ЕС

Решение на Съда (трети състав) от 14 януари 2016 г. — Европейска комисия/Република България

(Дело C-141/14)

((Неизпълнение на задължения от държава членка – Директива 2009/147/ЕО – Опазване на дивите птици – Специални защитени зони „Калиакра“ и „Белите скали“ – Директива 92/43/ЕИО – Защита на естествените местообитания и на дивите видове – Територия от значение за Общността „Комплекс Калиакра“ – Директива 2011/92/ЕС – Оценка на въздействието на някои проекти върху околната среда – Действие на защитния режим във времето – Влошаване на състоянието на естествените местообитания на видовете и обезпокояване на видовете – Вятърна енергия – Туризъм))

(2016/C 098/04)

Език на производството: български

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: E. White, C. Hermes и П. Михайлова)

Ответник: Република България (представители: Е. Петранова и Д. Драмбозова)

Диспозитив

Като

  • не е включила изцяло териториите на орнитологично важните места в специалната защитена зона в района на Калиакра, Република България не е класифицирала като специална защитена зона най-подходящите по брой и площ територии с оглед на опазването, от една страна, на биологичните видове по приложение I към Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици, и от друга страна, на редовно срещащите се мигриращи видове, които не са включени в приложение I, в сухоземната и морската географска зона, в която се прилага тази директива, и по този начин тази държава членка не е изпълнила задълженията си по член 4, параграфи 1 и 2 от посочената директива,
  • е одобрила проектите „АЕС Гeo Eнeрджи“, „Дисиб“ и „Лонгман инвестмънт“ на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона, Република България не е изпълнила задълженията си по член 4, параграф 4 от Директива 2009/147,
  • е одобрила проектите „Калиакра уинд пауър“, „ЕВН Енертраг Каварна“ и „Вертикал — Петков и сие“, както и проекта „Трейшън клифс голф енд спа резорт“ съответно на територията на специалната защитена зона в района на Калиакра и специалната защитена зона в района на Белите скали, Република България не е изпълнила задълженията си по член 6, параграф 2 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна,

от една страна, не е оценила правилно кумулативния ефект на проектите „Уиндтех“, „Брестиом“, „Еко Енерджи“ и „Лонгман инвестмънт“ на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона, и от друга страна, въпреки това е разрешила осъществяването на проекта „Лонгман инвестмънт“, Република България не е изпълнила съответно задълженията си, от една страна, по член 4, параграфи 2 и 3 от Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и точка 1, буква б) от приложение III към нея, и от друга страна, по член 2, параграф 1 от тази директива.

Отхвърля иска в останалата му част.

Осъжда Република България да заплати съдебните разноски.

*

Някои имена не са непознати –  Трейшън клифс голф енд спа резорт  участва  в онези заменки на Станишев   по-късно премиерът Борисов  откри голф игрището,  а сега се говори и за държавна помощ

 Уточняваме правилата, по които ще се развива проекта, след което те ще бъдат одобрени от генерална дирекция “Конкурентоспособност” на Европейската комисия, тъй като дейността представлява държавна помощ и трябва да са ясни правилата, по които това ще става”, обясни  Ангелкова.

 

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: